Narzędzia osobiste
Jesteś w: Strona główna Menu przedmiotowe Kariera Praca Inspektor nadzoru robót teletechnicznych i automatyki w Pionie Inwestycji (I) - 1 etat

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych i automatyki w Pionie Inwestycji (I) - 1 etat

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE” (PPL)

Dział Spraw Pracowniczych organizuje nabór zewnętrzny na stanowisko:

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych i automatyki

w Pionie Inwestycji (I) - 1 etat


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie zawodowe: 4 lata, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru;
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie teletechniki i automatyki;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji, katalogów w tym znajomość terminologii specjalistycznej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programów MS Project, Auto Cad;
 • Umiejętność czytania i weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie branży teletechnicznej 
  i automatyki;
 • Wymagane kompetencje: umiejętność planowania i realizacji podczas prowadzonych równolegle kilku projektów,, umiejętność myślenia koncepcyjnego, samodzielność.

Główne zadania na stanowisku:

 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania 
  w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
  w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;
 • Przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz ich ilości a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy;
 • Weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych dla robót dodatkowych i koniecznych oraz zamiennych;
 • Opiniowanie programów, projektów budowlanych i wykonawczych;
 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
 • Udział w przeglądach gwarancyjnych;
 • Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz usterek w okresie gwarancji;
 • Pełnienie funkcji koordynatora w odniesieniu do innych inspektorów nadzoru w przypadku ich ustanowienia przez Inwestora, jeśli taka funkcja będzie powierzona.

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O SKŁADANIE OFERT DO DNIA 07.05.2011 r.
LISTOWNIE NA ADRES (UWAGA LICZY SIĘ DATA DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO FIRMY):


P.P. „Porty Lotnicze“ Dział Spraw Pracowniczych, ul.17 Stycznia 49, 02 – 146 Warszawa

MAILEM na adres: (uwaga: wraz ze skanowanym podpisem): rekrutacja3@polish-airports.com 

Kompletna oferta zawierać powinna: CV, list motywacyjny, kserokopie ukończonych szkół, kursów. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P. P. „Porty Lotnicze“ z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. “

 

Do procesu selekcji będą dopuszczone tylko dokumenty zawierające powyższą klauzulę i podpis. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.